Uplatnenie reklamácie

Pokiaľ chcete tovar poslať poštou, označte ju prosím štítkom s číslom reklamácie a odošlite na adresu vybranej pobočky. Číslo bude reklamácii pridelené po jej odoslaní prostredníctvom tohto formulára.

Dátum podania reklamácie 22.05.2018
Číslo faktúry, dodacieho listu  
PSČ
Uplatnenie reklamácie na pobočke  
Adresa dodávajúcej pobočky
Adresa reklamujúceho
Meno a Priezvisko reklamujúceho  
Ulica
Mesto
PSČ
Kde je výrobok namontovaný (adresa)
Kde je výrobok namontovaný (meno)
Kde je výrobok namontovaný (adresa)
Kde je výrobok namontovaný (mesto)
Kde je výrobok namontovaný (PSČ)
Kontaktný telefón reklamujúceho  
Kontaktný e-mail reklamujúceho  
Kód tovaru   Načíst z faktury  
Hodnoty z výrobního štítku
Pro řešení reklamace je nutné doložit hodnoty z výrobního štítku, vyplňte je, nebo přiložte jejich fotografii.
Kategória
Počet reklamovaného tovaru  
Typ vady  
Presný popis vady  
Fyzické umiestnenie tovaru pri uplatnení reklamácie  
Požiadavka na vyriešenie  
Prílohy
Poznámky pre zákazníka

Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie spotrebiteľa
Ako spotrebiteľ som bol predávajúcim oboznámený o možnosti viesť prípadné reklamačné konanie komplexne v elektronickej podobe, a to priamo na mnou dobrovoľne poskytnutú e–mailovú adresu v reklamačným protokolu. Na základe tejto skutočnosti

 

1./ pre internetové účely
V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, týmto súhlasím so spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytujem obchodnej spoločnosti SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43 864 074, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 4338/B, (ďalej len „Spoločnosť“) prostredníctvom internetovej aplikácie spravovanej Spoločnosťou, za účelom riadneho vedenia reklamačného konania, úkonov spojených s uplatňovaním nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady výrobkov z kúpnej zmluvy, vedenia evidencie reklamačných konaní v zmysle ustanovenia § 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a všetkých ostatných úkonov, ktoré s reklamačným konaním bezprostredne súvisia, a to v rozsahu a na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov a účelu vedenia evidencie reklamačných konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
2./ pre reklamácie uplatňované v kamennej predajni
V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, týmto súhlasím so spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytujem obchodnej spoločnosti SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43 864 074, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 4338/B, (ďalej len „Spoločnosť“), za účelom riadneho vedenia reklamačného konania, úkonov spojených s uplatňovaním nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady výrobkov z kúpnej zmluvy, vedenia evidencie reklamačných konaní v zmysle ustanovenia § 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a všetkých ostatných úkonov, ktoré s reklamačným konaním bezprostredne súvisia, a to v rozsahu a na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov a účelu vedenia evidencie reklamačných konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Súhlas s vedením reklamačného konania elektronickou formou
SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom Galvanyho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43864074 (ďalej len „predávajúci“) týmto upovedomuje svojich zákazníkov, že komplexný proces vedenia reklamačného konania vrátane celej komunikácie so spotrebiteľom je možné viesť elektronickou formou, a to komunikáciou priamo na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ na tieto účely dobrovoľne poskytne predávajúcemu. Na takto poskytnutú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi zasielané všetky relevantné informácie o stave reklamačného konania vrátane písomného oznámenia o vybavení reklamácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho.