Uplatnenie reklamácie

Pokiaľ chcete tovar poslať poštou, označte ju prosím štítkom s číslom reklamácie a odošlite na adresu vybranej pobočky. Číslo bude reklamácii pridelené po jej odoslaní prostredníctvom tohto formulára.

Dátum podania reklamácie 25.07.2024
Číslo faktúry, dodacieho listu  
PSČ
Uplatnenie reklamácie na pobočke  
Adresa dodávajúcej pobočky
Adresa reklamujúceho
Meno a Priezvisko reklamujúceho  
Ulica
Mesto
PSČ
Kde je výrobok namontovaný (adresa)
Kde je výrobok namontovaný (meno)
Kde je výrobok namontovaný (adresa)
Kde je výrobok namontovaný (mesto)
Kde je výrobok namontovaný (PSČ)
Kontaktný telefón reklamujúceho  
Kontaktný e-mail reklamujúceho  
Kód tovaru   Načíst z faktury  
Hodnoty z výrobního štítku
Pro řešení reklamace je nutné doložit hodnoty z výrobního štítku, vyplňte je, nebo přiložte jejich fotografii.
Kategória
Počet reklamovaného tovaru  
Typ vady  
Presný popis vady  
Fyzické umiestnenie tovaru pri uplatnení reklamácie  
Požiadavka na vyriešenie  
Prílohy
Poznámky pre zákazníka


Ochrana osobných údajov zákazníkov a ich spracuvávanie sa spravuje zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Vyhlásenie spotrebiteľa
Ako spotrebiteľ som bol predávajúcim oboznámený o možnosti viesť prípadné reklamačné konanie komplexne v elektronickej podobe, a to priamo na mnou dobrovoľne poskytnutú e–mailovú adresu uvedenú v reklamačnom protokole. Na základe tejto skutočnosti


Súhlas s vedením reklamačného konania elektronickou formou
SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom Galvanyho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43864074 (ďalej len „predávajúci“) týmto upovedomuje svojich zákazníkov, že komplexný proces vedenia reklamačného konania vrátane celej komunikácie so spotrebiteľom je možné viesť elektronickou formou, a to komunikáciou priamo na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ na tieto účely dobrovoľne poskytne predávajúcemu. Na takto poskytnutú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi zasielané všetky relevantné informácie o stave reklamačného konania vrátane písomného oznámenia o vybavení reklamácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho.